Меню
Your Cart

Поверителност

БУРАНО ЕООД
Система за управление на личните данни

 

Администратор: Бурано ЕООД
ДЛЗД: Мая Огнянова Яханаджиян
Тел. +359898943396
Ел. поща: office@peleni.bg
Уебсайт: www.peleni.bg
 

ОНЛАЙН ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
 

Какво са лични данни?
Съгласно Общият регламент за защита на данните, личните данни се определят като:
"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни");
физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;".
 

Защо БУРАНО ЕООД събира и съхранява лични данни?
Дейностите на БУРАНО ЕООД са нормативно регламентирани. За да ви предоставим нашите услуги, е необходимо да съберем лични данни за идентификация и кореспонденция. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.
 

Как използвате моите лични данни?
БУРАНО ЕООД използва личните Ви данни за изпълнение на законови задължения, в изпълнение на обществени функции и за изпълнение на договорни правоотношения. Личните данни се обработват, съхраняват и унищожават съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните и внедрената в предприятието система за управление на личните данни.
 

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?
Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага. Получатели на вашите данни могат да бъдат единствено държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.
 

Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?
БУРАНО ЕООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните. Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална. Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук. Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове. Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп. Хартиените носители на лични данни се съхраняват в метални шкафове, които се заключват. Електронните носители на лични данни се съхраняват на локални компютърни системи с ограничени права на достъп и достатъчно високо ниво на сигурност чрез използване на антивирусни и Firewall системи. До помещенията, в които се съхраняват лични данни, достъпът на външни лица е ограничен.
 

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?
БУРАНО ЕООД по ваше искане е длъжно да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.
В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:
- Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни. (В някои случаи това може да бъде представител в ЕС).
- Данни за контакт на Длъжностното лице по защита на данните.
- Целите на обработването;
- Правното основание за обработката;
- Съответните категории лични данни, които се обработват;
- Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
- Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
- Ако обработката се основава на законните интереси на БУРАНО ЕООД или на трета страна, информация за тези интереси.
- Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
- Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
- Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
- Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
- Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
- Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.
- Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика на тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.
 

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?
Необходимо е да отправите искане на посочените данни за контакт на БУРАНО ЕООД, или директно на посочените данни за контакт на Длъжностно лице по защита на данните на БУРАНО ЕООД. За да удостоверите Вашата самоличност е необходимо да предоставите Ваши идентифициращи данни и данни за контакт, а именно: три имена, единен граждански номер, адрес, телефон и имейл за кореспонденция.

Местоположение:
Държава: България
Адрес: 2160, с.Трудовец, ул. Хаджи Димитър № 6, общ. Ботевград
Телефон: +359898943396
Ел. поща: office@peleni.bg
Интернет страница: www.peleni.bg
 

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните:
С нашето Длъжностно лице по защита на данните можете да се свържете директно тук:
Ел. поща: office@peleni.bg
Тел: +359898943396

Тези правила са в сила от 01.06.2018г.

Нашият уеб сайт използва cookies (бисквитки), които са необходими за коректното му функциониране. Повече информация можете да намерите в раздел ПОВЕРИТЕЛНОСТ.